top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Capture That Interior

Artikel 1 Definities

1. Capture That Interior, gevestigd te Middenbeemster, KvK-nummer 61937983, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Capture That Interior.
2. De persoon die aan een cursus deelneemt wordt aangeduid als deelnemer.

3. De persoon die een abonnement afneemt wordt aangeduid als member.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Capture That Interior zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens deelnemer en/of member content ter beschikking stelt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens Capture That Interior waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. Capture That Interior heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan deelnemer en/of member.
4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door Capture That Interior in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
6. Indien Capture That Interior afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen.

 

Artikel 3 Klachten

 

1. Deelnemer en/of member is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Capture That Interior, door een e-mail te versturen naar hello@studio-muk.com.

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan komt de deelnemer en/of member geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

3. Capture That Interior streeft ernaar binnen een werkdag een melding van ontvangst van de klacht te versturen en de klacht binnen een week inhoudelijk te behandelen.

4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 4 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Capture That Interior is gevestigd.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Capture That Interior en betrokken derden 12 maanden.

Deelname cursus en/of abonnement

Artikel 5 Aanbod

1. Capture That Interior kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de deelnemer en/of member redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus of een abonnement online wordt aangeschaft, ontstaat direct een betalingsverplichting voor de deelnemer en/of member.

Artikel 6 Tarieven en betalingen

1. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 2. Met de aankoop van een cursus of een abonnement ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen dan wel gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.

3. Deelnemer en/of member verkrijgt pas toegang tot de content na volledige betaling van het overeengekomen bedrag.
4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijsniveau. Capture That Interior heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus of het starten van een nieuwe maand in het abonnement aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
5. In tegenstelling van hetgeen bepaald in het vorige lid van dit artikel, zal de prijs voor huidige members niet worden verhoogd zo lang zij het abonnement niet beëindigen.
6. Indien de member in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automatische incasso niet geïnd kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd wanneer een abonnement niet tijdig of juist is opgezegd, is de member na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de member in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. Indien de member in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de member.
8. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, is Capture That Interior gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat een volgende betaling is voldaan.
9. Indien de member in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de content ontzegd. Indien het abonnement niet tijdig of correct is opgezegd (zie artikel 14) blijft de betalingsverplichting in een dergelijk geval wel bestaan.

 

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

 

1. Het is niet mogelijk om een cursus of abonnement aan te schaffen wanneer de leeftijd van 18 jaar nog niet is bereikt.

2. Capture That Interior voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer en/of member met aankoop beoogde.

3. Doordat de diensten van Capture That Interior online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

4. Een cursus of abonnement is slechts met één Instagramaccount, ofwel een zakelijk ofwel persoonlijk account, te volgen.

5. The Capture That Interior behoudt te allen tijde het recht om een deelnemer en/of member te weigeren. 6. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een cursus en/of abonnement kunnen van tijd tot tijd wisselen. Capture That Interior is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.

 

Artikel 8 Informatieverstrekking

 

1. Deelnemer en/of member stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Capture That Interior.
2. Deelnemer en/of member staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3. Deelnemer en/of member vrijwaart Capture That Interior voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt deelnemer en/of member niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van deelnemer en/of member.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

 

1. Capture That Interior is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Deelnemer en/of member blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens het volgen van de content.

3. In het geval dat Capture That Interior een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer en/of member voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Capture That Interior in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

4. Deelnemer en/of member vrijwaart Capture That Interior tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

 

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Capture That Interior alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.

2. Capture That Interior verleent de deelnemer en/of member een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet- sublicentieerbaar en herroepelijk recht om een cursus of abonnement te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.
3. Gedeelde content mag niet zonder schriftelijke toestemming van Capture That Interior worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Deelnemer en/of member mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Capture That Interior.

4. Het is deelnemer en/of member tevens niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij de cursus of het abonnement, waaronder werkboeken en bijlagen te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.
5. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Capture That Interior is in een dusdanig geval gerechtigd deelnemer en/of member te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd uit te sluiten van deelname.
6. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van Capture That Interior. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer en/of member om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
7. Met content die levenslang wordt aangeboden wordt bedoeld zo lang Capture That Interior bestaat, dan wel het platform waarop de content wordt aangeboden. Capture That Interior kan ook in een dusdanig geval niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet volledig doorlopen van de content.
8. Indien het aanbieden van het abonnement wordt beëindigd, zal dit uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de einddatum worden gecommuniceerd aan de members en een automatische incasso per einddatum stop worden gezet.

 

Artikel 11 Communicatie

 

1.Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Deelnemer en/of member wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

2. Tijdens deelname aan een cursus of abonnement kunnen deelnemers en members onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De deelnemer en/of member verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Capture That Interior.

3. Het staat Capture That Interior te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
4. Capture That Interior behoudt zich het recht voor deelnemers en/of members die door hun gedrag het verloop van een cursus of abonnement belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

 

Cursus

 

Artikel 12 Inhoud en duur cursus

 

1. De cursusduur varieert per cursus en kan naar eigen inzicht en in eigen tempo worden gevolgd, zo lang de content beschikbaar wordt gesteld.

2. Deelnemer behoudt ten minste 1 kalendermaand toegang tot de inhoud van de cursus, waarin deze onbeperkt te bekijken is, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor de content tijdig te doorlopen.

3. Indien nodig zal de inhoud van de cursus regelmatig worden voorzien van een update.

 

Artikel 13 Wijziging en annulering

 

1. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Deelnemer heeft wel het recht de overeenkomst tot aankoop van een cursus binnen 14 kalenderdagen na aankoop te ontbinden wanneer deelnemer kan aantonen dat de content niet voldoet aan de verwachtingen die deelnemer redelijkerwijs mocht hebben. Beoordeling hiervan komt enkel toe aan Capture That Interior.

2. Deelname aan een cursus is persoonsgebonden, waardoor er maar één inlogaccount gekoppeld kan worden aan een aankoop. Indien aankoper de cursus cadeau wenst te doen, dient dit direct na aankoop per e-mail aan hello@studio-muk.com aangegeven te worden.

In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Capture That Interior de mogelijkheid een cursus te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Capture That Interior maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan deelnemer en er zal gezocht worden naar een passende oplossing.

 

Abonnement

 

Artikel 14 Wijziging en annulering

 

1. Member ontvangt de maand na aankoop toegang tot het abonnement. Het abonnement is een doorlopend abonnement met een minimale looptijd van één kalendermaand, tot tijdige wederopzegging door de member. Opzegging is pas definitief na bevestiging door Capture That Interior.

2. Geldige opzegging van het abonnement dient als volgt plaats te vinden: member dient voor beëindiging van een maandabonnement uiterlijk op de 24e van de betreffende maand een e- mail te versturen naar hello@studio-muk.com met als onderwerp “opzegging abonnement”. In geval van een kwartaalabonnement dient dit uiterlijk de 24e van de laatste maand van het kwartaalabonnement te gebeuren. Indien opzegging niet tijdig of niet juist wordt gedaan, loopt het abonnement en daarmee de automatische incasso voor eenzelfde periode als aanschaf door en is opzegging pas weer mogelijk op de 24e van een volgende maand of kwartaal.

3. Opzegging kan niet plaatsvinden via telefoon of direct message. Enkel opzeggingen doorgegeven via e-mail zullen in behandeling worden genomen.
4. Elke andere wijziging dan opzegging dient tevens via e-mail kenbaar te worden gemaakt aan Capture That Interior.
5. Deelname aan het abonnement is persoonsgebonden, waardoor er maar één inlogaccount gekoppeld kan worden aan een aankoop. Indien aankoper het abonnement cadeau wenst te doen, dient dit direct na aankoop per e-mail aan hello@studio-muk.com aangegeven te worden.
6. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Capture That Interior de mogelijkheid een abonnement, of onderdeel van het abonnement te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Capture That Interior maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan member en de content zal op een later moment alsnog beschikbaar worden gesteld.
7. Capture That Interior behoudt zich het recht voor om een deel van of het geheel aan functionaliteit van het abonnement te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde tijdig aan member worden gecommuniceerd.

bottom of page